skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Italian xóa Tác giả/ người sáng tác: Verschik, Anna xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An outsiders support of Yiddishism in the Baltic States: The case of Paul Ariste

Verschik, Anna

Language Problems & Language Planning, 2003, Vol.27(2), pp.115-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-2690

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ERIC (U.S. Dept. of Education)  (1)
  2. IngentaConnect  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Verschik, Anna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...