skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Verkuyten, Maykel xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Multicultural Jigsaw Puzzle: Category Indispensability and Acceptance of Immigrants’ Cultural Rights

Verkuyten, Maykel ; Martinovic, Borja ; Smeekes, Anouk

Personality and Social Psychology Bulletin, November 2014, Vol.40(11), pp.1480-1493 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-1672 ; E-ISSN: 1552-7433 ; DOI: 10.1177/0146167214549324

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism, Mauritian Style: Cultural Diversity, Belonging, and a Secular State

Ng Tseung-Wong, Caroline ; Verkuyten, Maykel; Ng, Eddy S (Editor) ; Bloemraad, Irene (Editor)

American Behavioral Scientist, May 2015, Vol.59(6), pp.679-701 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764214566498

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious Group Identification and Inter-Religious Relations: A Study Among Turkish-Dutch Muslims

Verkuyten, Maykel

Group Processes & Intergroup Relations, July 2007, Vol.10(3), pp.341-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-4302 ; DOI: 10.1177/1368430207078695

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dual identity and immigrants’ protest against discrimination: The moderating role of diversity ideologies

Verkuyten, Maykel

Group Processes & Intergroup Relations, November 2017, Vol.20(6), pp.924-934 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-4302 ; E-ISSN: 1461-7188 ; DOI: 10.1177/1368430216629813

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When national culture is disrupted: Cultural continuity and resistance to Muslim immigrants

Smeekes, Anouk ; Verkuyten, Maykel

Group Processes & Intergroup Relations, January 2014, Vol.17(1), pp.45-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-4302 ; E-ISSN: 1461-7188 ; DOI: 10.1177/1368430213486208

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interminority Attitudes: The Roles of Ethnic and National Identification, Contact, and Multiculturalism

Hindriks, Paul ; Verkuyten, Maykel ; Coenders, Marcel

Social Psychology Quarterly, March 2014, Vol.77(1), pp.54-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0190-2725 ; E-ISSN: 1939-8999 ; DOI: 10.1177/0190272513511469

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How a Tolerant Past Affects the Present: Historical Tolerance and the Acceptance of Muslim Expressive Rights

Smeekes, Anouk ; Verkuyten, Maykel ; Poppe, Edwin

Personality and Social Psychology Bulletin, November 2012, Vol.38(11), pp.1410-1422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-1672 ; E-ISSN: 1552-7433 ; DOI: 10.1177/0146167212450920

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘We are not terrorists’: Turkish Muslim organizations and the construction of a moral identity

Yildiz, Ali Aslan ; Verkuyten, Maykel

Ethnicities, June 2013, Vol.13(3), pp.359-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796812451219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Social Psychology of Intergroup Toleration: A Roadmap for Theory and Research

Verkuyten, Maykel ; Yogeeswaran, Kumar

Personality and Social Psychology Review, February 2017, Vol.21(1), pp.72-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-8683 ; E-ISSN: 1532-7957 ; DOI: 10.1177/1088868316640974

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tolerance of Muslim beliefs and practices: Age related differences and context effects

Verkuyten, Maykel ; Slooter, Luuk

International Journal of Behavioral Development, September 2007, Vol.31(5), pp.467-477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0254 ; E-ISSN: 1464-0651 ; DOI: 10.1177/0165025407081480

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Identity and Adaptation of Mainland Chinese Immigrants in Hong Kong

Ngo, Hang-Yue ; Li, Hui; Fong, Eric (Editor) ; Verkuyten, Maykel (Editor) ; Choi, Susanne Y. P (Editor)

American Behavioral Scientist, May 2016, Vol.60(5-6), pp.730-749 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764216632837

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dutch Adolescents’ Tolerance of Practices by Muslim Actors: The Effect of Issue Framing

Gieling, Maike ; Thijs, Jochem ; Verkuyten, Maykel

Youth & Society, September 2012, Vol.44(3), pp.348-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-118X ; E-ISSN: 1552-8499 ; DOI: 10.1177/0044118X11402366

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The importance of social-cognitive development and the developmental context for group dynamics

Killen, Melanie ; Verkuyten, Maykel; Hogg, Michael A (Editor) ; Abrams, Dominic (Editor)

Group Processes & Intergroup Relations, September 2017, Vol.20(5), pp.707-718 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-4302 ; E-ISSN: 1461-7188 ; DOI: 10.1177/1368430217711771

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intergroup evaluations, group indispensability and prototypicality judgments: A study in Mauritius

Ng Tseung-Wong, Caroline ; Verkuyten, Maykel

Group Processes & Intergroup Relations, September 2010, Vol.13(5), pp.621-638 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-4302 ; DOI: 10.1177/1368430210369345

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dealing With Cultural Diversity: The Endorsement of Societal Models Among Ethnic Minority and Majority Youth in the Netherlands

Brug, Peary ; Verkuyten, Maykel

Youth & Society, September 2007, Vol.39(1), pp.112-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-118X ; E-ISSN: 1552-8499 ; DOI: 10.1177/0044118X06297074

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (3)
 2. 2010đến2011  (1)
 3. 2012đến2012  (2)
 4. 2013đến2014  (4)
 5. Sau 2014  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Verkuyten, Maykel
 2. Verkuyten, M
 3. Verkuijten, Maykel
 4. Smeekes, Anouk
 5. Sociology/ICS

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...