skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Venturini, Gilles xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On studying a 3D user interface for OLAP

Lafon, Sébastien ; Bouali, Fatma ; Guinot, Christiane ; Venturini, Gilles

Data Mining and Knowledge Discovery, 2013, Vol.27(1), pp.4-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1384-5810 ; E-ISSN: 1573-756X ; DOI: 10.1007/s10618-012-0279-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VizAssist: an interactive user assistant for visual data mining

Bouali, Fatma ; Guettala, Abdelheq ; Venturini, Gilles

The Visual Computer, 2016, Vol.32(11), pp.1447-1463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-015-1132-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual mining of time series using a tubular visualization

Bouali, Fatma ; Devaux, Sébastien ; Venturini, Gilles

The Visual Computer, 2016, Vol.32(1), pp.15-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-014-1052-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Venturini, Gilles
  2. Bouali, F
  3. Bouali, Fatma
  4. Venturini, G
  5. Devaux, Sebastien

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...