skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Häkkilä, Jonna xóa Tác giả/ người sáng tác: Ventä-Olkkonen, L. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and evaluation of mobile phonebook application with stereoscopic 3D user interface

Häkkilä, Jonna ; Posti, Maaret ; Koskenranta, Olli ; Ventä-Olkkonen, Leena

CHI '13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 27 April 2013, pp.1389-1394

ISBN: 9781450319522 ; ISBN: 1450319521 ; DOI: 10.1145/2468356.2468604

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile photo sharing through collaborative space in stereoscopic 3D

Häkkilä, Jonna ; Posti, Maaret ; Ventä-Olkkonen, Leena ; Koskenranta, Olli ; Colley, Ashley

Proceedings of the 12th International Conference on mobile and ubiquitous multimedia, 02 December 2013, pp.1-4

ISBN: 9781450326483 ; ISBN: 145032648X ; DOI: 10.1145/2541831.2541854

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Touching the ice: in-the-wild study of an interactive icewall

Ventä-Olkkonen, Leena ; Åkerman, Panu ; Puikkonen, Arto ; Colley, Ashley ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 26th Australian Computer-Human Interaction Conference on designing futures, 02 December 2014, pp.129-132

ISBN: 9781450306539 ; ISBN: 1450306535 ; DOI: 10.1145/2686612.2686630

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating the balance between virtuality and reality in mobile mixed reality UI design: user perception of an augmented city

Ventä-Olkkonen, Leena ; Posti, Maaret ; Koskenranta, Olli ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 8th Nordic Conference on human-computer interaction, 26 October 2014, pp.137-146

ISBN: 9781450325424 ; ISBN: 1450325424 ; DOI: 10.1145/2639189.2641201

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design, implementation and evaluation of an autostereoscopic 3D mobile phonebook

Häkkilä, Jonna ; Posti, Maaret ; Ventä-Olkkonen, Leena ; Koskenranta, Olli ; Colley, Ashley

Proceedings of the 13th International Conference on mobile and ubiquitous multimedia, 25 November 2014, pp.81-88

ISBN: 9781450333047 ; ISBN: 1450333044 ; DOI: 10.1145/2677972.2677987

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring Gesture Based Interaction with a Layered Stereoscopic 3D Interface

Posti, Maaret ; Ventä-Olkkonen, Leena ; Colley, Ashley ; Koskenranta, Olli ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of The International Symposium on pervasive displays, 03 June 2014, pp.200-201

ISBN: 9781450329521 ; ISBN: 1450329527 ; DOI: 10.1145/2611009.2614392

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jogging in a virtual city

Häkkilä, Jonna ; Ventä-Olkkonen, Leena ; Shi, Henglin ; Karvonen, Ville ; He, Yun ; Häyrynen, Mikko

Proceedings of the 12th International Conference on mobile and ubiquitous multimedia, 02 December 2013, pp.1-2

ISBN: 9781450326483 ; ISBN: 145032648X ; DOI: 10.1145/2541831.2541881

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User expectations of mobile mixed reality service content

Ventä-Olkkonen, Leena ; Posti, Maaret ; Koskenranta, Olli ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 11th International Conference on mobile and ubiquitous multimedia, 04 December 2012, pp.1-2

ISBN: 9781450318150 ; ISBN: 1450318150 ; DOI: 10.1145/2406367.2406430

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-creating a digital 3D city with children

Häkkilä, Jonna ; Posti, Maaret ; Koskenranta, Olli ; Ventä-Olkkonen, Leena

Proceedings of the 12th International Conference on mobile and ubiquitous multimedia, 02 December 2013, pp.1-2

ISBN: 9781450326483 ; ISBN: 145032648X ; DOI: 10.1145/2541831.2541877

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early perceptions of an augmented home

Ventä-Olkkonen, Leena ; Posti, Maaret ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 12th International Conference on mobile and ubiquitous multimedia, 02 December 2013, pp.1-4

ISBN: 9781450326483 ; ISBN: 145032648X ; DOI: 10.1145/2541831.2541853

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Windows to other places: exploring solutions for seeing through walls using handheld projection

Colley, Ashley ; Koskenranta, Olli ; Väyrynen, Jani ; Ventä-Olkkonen, Leena ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 8th Nordic Conference on human-computer interaction, 26 October 2014, pp.127-136

ISBN: 9781450325424 ; ISBN: 1450325424 ; DOI: 10.1145/2639189.2639226

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clearing the virtual window: connecting two locations with interactive public displays

Häkkilä, Jonna ; Koskenranta, Olli ; Posti, Maaret ; Ventä-Olkkonen, Leena ; Colley, Ashley

Proceedings of the 2nd ACM International Symposium on pervasive displays, 04 June 2013, pp.85-90

ISBN: 9781450320962 ; ISBN: 1450320961 ; DOI: 10.1145/2491568.2491587

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Häkkilä, Jonna
  2. Ventä-Olkkonen, Leena
  3. Ventä-Olkkonen, L.
  4. Häkkilä, J.
  5. Koskenranta, O.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...