skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Democracy xóa Tác giả/ người sáng tác: Vatter, Adrian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mehrheitstyrannei durch Volksentscheide?
Majority tyranny due to popular votes?

Vatter, Adrian ; Danaci, Deniz

Politische Vierteljahresschrift, 2010, Vol.51(2), pp.205-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3470 ; E-ISSN: 1862-2860 ; DOI: 10.1007/s11615-010-0019-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Wechselbeziehungen von Konkordanz- und Direktdemokratie

Vatter, Adrian

Politische Vierteljahresschrift, 1 December 1997, Vol.38(4), pp.743-770 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323470 ; E-ISSN: 18622860

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swiss Consensus Democracy in Transition: A Re-analysis of Lijphart's Concept of Democracy for Switzerland from 1997 to 2007

Vatter, Adrian

World Political Science, 2008, Vol.4(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2363-4774 ; E-ISSN: 2363-4782 ; DOI: 10.2202/1935-6226.1042

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterns of democracy: A sub-national analysis of the German Lander

Vatter, Adrian

Acta Politica, December 2009, Vol.44(4), pp.410-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6810

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Missing Dimension of Democracy: Institutional Patterns in 25 EU Member States between 1997 and 2006

Vatter, Adrian ; Bernauer, Julian

European Union Politics, September 2009, Vol.10(3), pp.335-359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-1165 ; E-ISSN: 1741-2757 ; DOI: 10.1177/1465116509337828

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lijphart goes regional: Different patterns of consensus in Swiss democracies

Vatter, Adrian

West European Politics, 01 January 2007, Vol.30(1), p.148-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-2382 ; E-ISSN: 1743-9655 ; DOI: 10.1080/01402380601019746

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Satisfaction with Democracy Really Increase Happiness? Direct Democracy and Individual Satisfaction in Switzerland

Stadelmann-Steffen, Isabelle ; Vatter, Adrian

Political Behavior, 2012, Vol.34(3), pp.535-559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0190-9320 ; E-ISSN: 1573-6687 ; DOI: 10.1007/s11109-011-9164-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subnational Patterns of Democracy in Austria, Germany and Switzerland

Vatter, Adrian ; Stadelmann-Steffen, Isabelle

West European Politics, 01 January 2013, Vol.36(1), p.71-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-2382 ; E-ISSN: 1743-9655 ; DOI: 10.1080/01402382.2013.742737

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initiatives, referendums, and the tax state

Freitag, Markus ; Vatter, Adrian

Journal of European Public Policy, 01 January 2006, Vol.13(1), p.89-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-1763 ; E-ISSN: 1466-4429 ; DOI: 10.1080/13501760500380759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2006  (1)
 3. 2007đến2007  (1)
 4. 2008đến2009  (3)
 5. Sau 2009  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vatter, Adrian
 2. Vatter, A
 3. Adrian Vatter
 4. Freitag, M.
 5. Stadelmann-Steffen, Isabelle

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...