skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Vasilopoulou, Sofia xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The paradox of nationalism: The common denominator of radical right and radical left euroscepticism

Halikiopoulou, Daphne ; Nanou, Kyriaki ; Vasilopoulou, Sofia

European Journal of Political Research, June 2012, Vol.51(4), pp.504-539 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-4130 ; E-ISSN: 1475-6765 ; DOI: 10.1111/j.1475-6765.2011.02050.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The civic zeitgeist: nationalism and liberal values in the E uropean radical right

Halikiopoulou, Daphne ; Mock, Steven ; Vasilopoulou, Sofia

Nations and Nationalism, January 2013, Vol.19(1), pp.107-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2012.00550.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ben Wellings , English Nationalism and Euroscepticism: Losing the Peace . Bern : Peter Lang , 2012 , 285pp. £37 (pbk)

Vasilopoulou, Sofia

Nations and Nationalism, January 2013, Vol.19(1), pp.187-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12008

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Englishness by Arthur Aughey

Vasilopoulou, Sofia

Nations and Nationalism, July 2008, Vol.14(3), pp.622-623 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2008.00361_6.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Greek politics: economic crisis or crisis of democracy?(Essay)

Vasilopoulou, Sofia ; Halikiopoulou, Daphne

World Affairs, 2015, Vol.178(3), p.13(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breaching the Social Contract: Crises of Democratic Representation and Patterns of Extreme Right Party Support

Halikiopoulou, Daphne ; Vasilopoulou, Sofia

Government and Opposition, Jan 2018, Vol.53(1), pp.26-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017257X ; E-ISSN: 14777053 ; DOI: 10.1017/gov.2015.43

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In the Shadow of Grexit: The Greek Election of 17 June 2012

Vasilopoulou, Sofia ; Halikiopoulou, Daphne

South European Society and Politics, 01 December 2013, Vol.18(4), p.523-542 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-8746 ; E-ISSN: 1743-9612 ; DOI: 10.1080/13608746.2013.779784

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The party politics of Euroscepticism in times of crisis: The case of Greece

Vasilopoulou, Sofia; Pirro, Andrea L P (Editor) ; Taggart, Paul (Editor) ; van Kessel, Stijn (Editor)

Politics, August 2018, Vol.38(3), pp.311-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-3957 ; E-ISSN: 1467-9256 ; DOI: 10.1177/0263395718770599

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vasilopoulou, Sofia
  2. Vasilopoulou, S.
  3. Halikiopoulou, Daphne
  4. Halikiopoulou, D.
  5. Wellings, Ben

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...