skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Varni, Giovanna xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimodal user interface for the communication of the disabled

Argyropoulos, Savvas ; Moustakas, Konstantinos ; Karpov, Alexey ; Aran, Oya ; Tzovaras, Dimitrios ; Tsakiris, Thanos ; Varni, Giovanna ; Kwon, Byungjun

Journal on Multimodal User Interfaces, 2008, Vol.2(2), pp.105-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-008-0012-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive sonification of synchronisation of motoric behaviour in social active listening to music with mobile devices

Varni, Giovanna ; Dubus, Gaël ; Oksanen, Sami ; Volpe, Gualtiero ; Fabiani, Marco ; Bresin, Roberto ; Kleimola, Jari ; Välimäki, Vesa ; Camurri, Antonio

Journal on Multimodal User Interfaces, 2012, Vol.5(3), pp.157-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-011-0079-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Browsing a dance video collection: dance analysis and interface design

Tardieu, Damien ; Siebert, Xavier ; Mazzarino, Barbara ; Chessini, Ricardo ; Dubois, Julien ; Dupont, Stéphane ; Varni, Giovanna ; Visentin, Alexandra

Journal on Multimodal User Interfaces, 2010, Vol.4(1), pp.37-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-010-0049-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human movement expressivity for mobile active music listening

Mancini, Maurizio ; Varni, Giovanna ; Kleimola, Jari ; Volpe, Gualtiero ; Camurri, Antonio

Journal on Multimodal User Interfaces, 2010, Vol.4(1), pp.27-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-010-0047-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A System for Mobile Active Music Listening Based on Social Interaction and Embodiment

Varni, Giovanna ; Mancini, Maurizio ; Volpe, Gualtiero ; Camurri, Antonio

Mobile Networks and Applications, Jun 2011, Vol.16(3), pp.375-384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1383469X ; DOI: 10.1007/s11036-010-0256-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...