skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Anonymous xóa Tác giả/ người sáng tác: Vargas-Muñoz, Leidy Johana xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Description and molecular characterization of a new species of tarantula, Pamphobeteus verdolaga , from Colombia (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae)

Yeimy Cifuentes ; Sebastián Estrada-Gomez ; Leidy Johana Vargas-Muñoz ; Carlos Perafán;

Zoologia, 2016, Vol.33(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 19844670 ; E-ISSN: 19844689 ; DOI: 10.1590/s1984-4689zool-20160113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yeimy Cifuentes
  2. Carlos Perafán
  3. Perafán, Carlos
  4. Leidy Johana Vargas-Muñoz
  5. Anonymous

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...