skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanhamme, Joelle xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Issue on Industrial Clusters and Corporate Social Responsibility in Developing Countries

Lund-Thomsen, Peter ; Lindgreen, Adam ; Vanhamme, Joelle

Journal of Business Ethics, Jan 2016, Vol.133(1), pp.5-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697 ; DOI: 10.1007/s10551-014-2371-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial Clusters and Corporate Social Responsibility in Developing Countries: What We Know, What We do not Know, and What We Need to Know

Lund-Thomsen, Peter ; Lindgreen, Adam ; Vanhamme, Joelle

Journal of Business Ethics, Jan 2016, Vol.133(1), pp.9-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697 ; DOI: 10.1007/s10551-014-2372-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...