skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. xóa Năm xuất bản: Trước1989 xóa Tác giả/ người sáng tác: Vander Sande, J.B. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of a superconducting oxide by oxidation of a metallic precursor

Yurek, G. ; Sande, J. ; Wang, W. ; Rudman, D. ; Zhang, Y. ; Matthiesen, M.

Metallurgical Transactions A, 1987, Vol.18(10), pp.1813-1817 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-2133 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/BF02646212

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain boundary structure of YbBa 2Cu 3O 7−x formed by oxidation of metallic precursors

Kogure, T. ; Zhang, Y. ; Levonmaa, R. ; Kontra, R. ; Wang, W.-X. ; Rudman, D.A. ; Yurek, G.J. ; Vander Sande, J.B.

Physica C: Superconductivity and its applications, 1988, Vol.156(5), pp.707-716 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-4534 ; DOI: 10.1016/0921-4534(88)90147-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yurek, G.J.
  2. Wang, W.-X.
  3. Zhang, Y
  4. Rudman, D.A.
  5. Vander Sande, J.B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...