skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Public Relations Review xóa Chủ đề: International Public Relations xóa Tác giả/ người sáng tác: Vanc, Antoaneta M. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scope and status of public diplomacy research by public relations scholars, 1990–2014

Vanc, Antoaneta M. ; Fitzpatrick, Kathy R.

Public Relations Review, September 2016, Vol.42(3), pp.432-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2015.07.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fitzpatrick, K.R.
  2. Vanc, A.M.
  3. Fitzpatrick, Kathy
  4. Vanc, Antoaneta
  5. Vanc, Antoaneta M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...