skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Van de gaer, Dirk xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of optimal tax policies when compensation or responsibility matter

Jacquet, Laurence ; Van de Gaer, Dirk

Journal of Public Economics, 2011, Vol.95(11), pp.1248-1262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2727 ; E-ISSN: 1879-2316 ; DOI: 10.1016/j.jpubeco.2010.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of opportunity

Van De Gaer, Dirk; Moghaddam, Fathali

The SAGE encyclopedia of political behavior, 2017

ISBN: 9781483391168 ; ISBN: 9781483391144 ; DOI: 10.4135/9781483391144.n120

Toàn văn sẵn có

3
A comparison of optimal tax policies when compensation or responsibility matter
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of optimal tax policies when compensation or responsibility matter

Jacquet, Laurence ; Van de Gaer, Dirk

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empirical Approaches to Inequality of Opportunity: Principles, Measures, and Evidence

Van de gaer, Dirk

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empirical Approaches to Inequality of Opportunity: Principles, Measures, and Evidence

Van de gaer, Dirk

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empirical Approaches to Inequality of Opportunity: Principles, Measures, and Evidence

Van de gaer, Dirk

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empirical approaches to inequality of opportunity: Principles, measures, and evidence

Van de gaer, Dirk

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of Optimal Tax Policies when Compensation or Responsibility Matter

Van de gaer, Dirk

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of optimal tax policies when compensation or responsibility matter

Van de gaer, Dirk

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of optimal tax policies when compensation or responsibility matter

Van de gaer, Dirk

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of opportunity versus equality of opportunity sets

Van de gaer, Dirk

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of optimal tax policies when compensation or responsibility matter

Jacquet, Laurence ; Van De Gaer, Dirk

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of Opportunity and Kernel Density Estimation: An Application to Intergenerational Mobility

Van de gaer, Dirk

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empirical approaches to inequality of opportunity : principles, measures, and evidence

Ramos Morilla, Xavier ; Van De Gaer, Dirk

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is inequality of opportunity robust to the measurement approach?

Ramos Morilla, Xavier ; Van De Gaer, Dirk

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...