skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa Tác giả/ người sáng tác: Van Gemert, D. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation in construction materials engineering versus sustainable development

Czarnecki, L

Polska Akademia Nauk. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, 2017, Vol.65(6), pp.765-771 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02397528 ; E-ISSN: 23001917 ; DOI: 10.1515/bpasts-2017-0083

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Czarnecki, L
  2. Van Gemert, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...