skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa Tác giả/ người sáng tác: Van Der Zweerde, Evert xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I. Europe and its others: “Plurality in unity”: European identity and European citizenship

Van Der Zweerde, Evert

LIMES: Cultural Regionalistics, 01 January 2009, Vol.2(1), p.5-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2029-0187 ; E-ISSN: 2029-0209 ; DOI: 10.3846/2029-0187.2009.1.5-25

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zweerde, Evert van Der
  2. Van Der Zweerde, E.
  3. van Der Zweerde, Evert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...