skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Van Der Voort, Pascal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technologies for Arsenic Removal from Water: Current Status and Future Perspectives

Nicomel, Nina Ricci ; Leus, Karen ; Folens, Karel ; Van Der Voort, Pascal ; Du Laing, Gijs; Naidu, Ravi (editor) ; Rahman, Mohammad Mahmudur (editor)

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2016, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1661-7827 ; E-ISSN: 1660-4601 ; DOI: 10.3390/ijerph13010062 ; PMCID: 4730453 ; PMID: 26703687

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. PMC (PubMed Central)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...