skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Valihun, Liliya xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Swift, Megan ; Lalande, J.-Guy ; Weeks, Theodore R. ; Kuptsova, Irina V. ; Sinkoff, Nancy ; Murphy, Kevin ; Tyrras, Nicholas ; Mccarthy, Mark ; Wood, Elizabeth A. ; Kuzio, Taras ; Josephson, Paul ; Lippman, Erich ; Blobaum, Robert ; Douglas Clayton, J. ; Love, Jeff ; Hunt, Priscilla ; Shkandrij, Myroslav ; Dobrenko, Evgeny ; Kenez, Peter ; Valihun, Liliya ; Baidaus, Eduard ; Bokovoy, Melissa ; Klid, Bohdan ; Macdonald, David ; Ruble, Blair A. ; Fournier, Anna ; Bergholz, Max ; Riabchuk, Mykola ; West, Sally ; Paxson, Margaret ; Farrow, Lee A. ; Varga-Harris, Christine ; Partan, Olga S. ; Comtet, Roger ; Martin, Janet ; Bittner, Stephen V. ; Senelick, Laurence ; Wanner, Adrian ; Clovis Bishop, Sarah ; Leckey, Colum ; Lovell, Stephen ; Andrew, Joe ; Jurek, Lidia

Canadian Slavonic Papers, 01 December 2009, Vol.51(4), p.547-613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5006 ; E-ISSN: 2375-2475 ; DOI: 10.1080/00085006.2009.11092630

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bergholz, Max
  2. Blobaum, Robert
  3. Murphy, Kevin
  4. Varga-Harris, Christine
  5. Kuzio, Taras

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...