skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Valentine, Sean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of ethical ideologies, moral intensity, and social context on sales-based ethical reasoning

Valentine, Sean R; Bateman, Connie R

Journal of business ethics : JOBE, 2011, Vol.102(1), pp. 155-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moral intensity, issue importance, and ethical reasoning in operations situations

Valentine, Sean; Hollingworth, David

Journal of business ethics : JOBE, 2012, Vol.108(4), pp. 509-523 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positive job response and ethical job performance

Valentine, Sean ; Varca, Philip ; Godkin, Lynn ; Barnett, Tim;; Barnett, Tim ; Godkin, Lynn ; Valentine, Sean ; Varca, Philip

Journal of business ethics, 2010, Vol.91(2), pp. 195-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate ethical values and altruism : the mediating role of career satisfaction

Valentine, Sean ; Godkin, Lynn ; Fleischman, Gary ; Kidwell, Roland ; Page, Karen;; Fleischman, Gary M ; Godkin, Lynn ; Kidwell, Roland E ; Valentine, Sean ; Winterich, Karen

Journal of business ethics : JOBE, 2011, Vol.101(4), pp. 509-523 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating the effects of gender on consumers’ moral philosophies and ethical intentions

Bateman, Connie R; Valentine, Sean R

Journal of business ethics : JOBE, 2010, Vol.95(3), pp. 393-414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate ethical values, group creativity, job satisfaction and turnover intention the impact of work context on work response

Valentine, Sean ; Godkin, Lynn ; Fleischman, Gary ; Kidwell, Roland;; Valentine, Sean ; Godkin, Lynn ; Fleischman, Gary M ; Kidwell, Roland

Journal of business ethics : JOBE, 2011, Vol.98(3), pp. 353-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role conflict, mindfulness, and organizational ethics in an education-based healthcare institution

Valentine, Sean; Godkin, Lynn ; Varca, Philip E

Journal of business ethics : JOBE, 2010, Vol.94(3), pp. 455-469 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positive group context, work attitudes, and organizational misbehavior the case of withholding job effort

Kidwell, Roland E; Valentine, Sean R

Journal of business ethics : JOBE, 2009, Vol.86(1), pp. 15-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Valentine, Sean
  2. Valentine, S
  3. Sean Valentine
  4. Godkin, Lynn
  5. Godkin, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...