skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Tác giả/ người sáng tác: Valenta, Marko xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Restrictions on Right to Work for Asylum Seekers: The Case of the Scandinavian Countries, Great Britain and the Netherlands

Valenta, Marko ; Thorshaug, Kristin

International Journal on Minority and Group Rights, 2013, Vol.20(3), pp.459-482 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-02003006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labour Migrations to Resource-rich Countries: Comparative Perspectives on Migrants' Rights in Canada, Norway and the United Arab Emirates

Valenta, Marko ; Strabac, Zan ; Jakobsen, Jo ; Reitz, Jeffrey ; Al Awad, Mouawiya

International Journal on Minority and Group Rights, May 2017, Vol.24(2), pp.150-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-02402003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nexus of Asylum Seeker Migrations and Asylum Policy: Longitudinal Analysis of Migration Trends in Norway

Valenta, Marko

International Journal on Minority and Group Rights, August 2014, Vol.21(3), pp.371-394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-02103003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The nexus of asylum seeker migrations and asylum policy: longitudinal analysis of migration trends in Norway

Valenta, Marko

International Journal on Minority and Group Rights, 2014, Vol.21(3), pp.371-394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic groups and a dynamic of boundary making among co-ethnics: An experience from Croatian Istria

Valenta, Marko ; Gregurović, Snježana

Ethnicities, June 2015, Vol.15(3), pp.414-439 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796814529551

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Who wants to be a travelling teacher?’ Bilingual teachers and weak forms of bilingual education: the Norwegian experience

Valenta, Marko

European Journal of Teacher Education, 01 February 2009, Vol.32(1), p.21-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-9768 ; E-ISSN: 1469-5928 ; DOI: 10.1080/02619760802509123

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State Assisted Integration: Refugee Integration Policies in Scandinavian Welfare States: the Swedish and Norwegian Experience

Valenta, Marko ; Bunar, Nihad

Journal of Refugee Studies, 2010, Vol. 23(4), pp.463-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-6328 ; E-ISSN: 1471-6925 ; DOI: 10.1093/jrs/feq028

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dynamics of Bosnian Refugee Migrations in the 1990s, Current Migration Trends and Future Prospects

Valenta, Marko ; Strabac, Zan

Refugee Survey Quarterly, 2013, Vol. 32(3), pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1020-4067 ; E-ISSN: 1471-695X ; DOI: 10.1093/rsq/hdt013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Conditions and Migratory Aspirations of Syrian and Iraqi Refugees in Jordan

Kvittingen, Anna ; Valenta, Marko ; Tabbara, Hanan ; Baslan, Dina ; Berg, Berit

Journal of Refugee Studies, 2019, Vol. 32(1), pp.106-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-6328 ; E-ISSN: 1471-6925 ; DOI: 10.1093/jrs/fey015

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mixed fragmented migrations of Iraqis and challenges to Iraqi refugee integration: the Jordanian experience

Dankwah, Kwaku Opoku ; Valenta, Marko

Middle Eastern Studies, 04 March 2018, Vol.54(2), p.253-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2017.1387852

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Reluctant Asylum-Seekers: Migrants at the Southeastern Frontiers of the European Migration System

Valenta, Marko ; Zuparic - Iljic, Drago ; Vidovic, Tea

Refugee Survey Quarterly, 2015, Vol. 34(3), pp.95-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1020-4067 ; E-ISSN: 1471-695X ; DOI: 10.1093/rsq/hdv009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State-assisted integration, but not for all: Norwegian welfare services and labour migration from the new EU member states

Valenta, Marko ; Strabac, Zan

International Social Work, September 2011, Vol.54(5), pp.663-680 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8728 ; DOI: 10.1177/0020872810392811

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User involvement and empowerment among asylum seekers in Norwegian reception centres: Brukermedvirkning blant beboere i norske asylmottak

Valenta, Marko ; Berg, Berit

European Journal of Social Work, 01 December 2010, Vol.13(4), p.483-501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1457 ; E-ISSN: 1468-2664 ; DOI: 10.1080/13691451003603406

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wearing the veil: hijab, Islam and job qualifications as determinants of social attitudes towards immigrant women in Norway

Strabac, Zan ; Aalberg, Toril ; Jenssen, Anders Todal ; Valenta, Marko

Ethnic and Racial Studies, 07 December 2016, Vol.39(15), p.2665-2682 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2016.1164878

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (3)
 2. 2011đến2013  (3)
 3. 2014đến2015  (4)
 4. 2016đến2018  (3)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Valenta, Marko
 2. Valenta, M
 3. Strabac, Z.
 4. Strabac, Zan
 5. Berg, Berit

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...