skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Tác giả/ người sáng tác: Valencia, Renato xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phylogeography of a species complex of lowland Neotropical rain forest trees ( Carapa , Meliaceae

Scotti‐Saintagne, Caroline ; Dick, Christopher W. ; Caron, Henri ; Vendramin, Giovanni G. ; Guichoux, Erwan ; Buonamici, Anna ; Duret, Caroline ; Sire, Pierre ; Valencia, Renato ; Lemes, Maristerra R. ; Gribel, Rogério ; Scotti, Ivan

Journal of Biogeography, April 2013, Vol.40(4), pp.676-692 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-0270 ; E-ISSN: 1365-2699 ; DOI: 10.1111/j.1365-2699.2011.02678.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amazon diversification and cross‐Andean dispersal of the widespread Neotropical tree species Jacaranda copaia (Bignoniaceae

Scotti‐Saintagne, Caroline ; Dick, Christopher W. ; Caron, Henri ; Vendramin, Giovanni G. ; Troispoux, Valérie ; Sire, Pierre ; Casalis, Maxime ; Buonamici, Anna ; Valencia, Renato ; Lemes, Maristerra R. ; Gribel, Rogerio ; Scotti, Ivan

Journal of Biogeography, April 2013, Vol.40(4), pp.707-719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-0270 ; E-ISSN: 1365-2699 ; DOI: 10.1111/j.1365-2699.2012.02797.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gribel, Rogerio
 2. Lemes, Maristerra
 3. Vendramin, Giovanni
 4. Sire, Pierre
 5. Vendramin, Giovanni G.

theo chủ đề:

 1. Biology
 2. Ecology
 3. Basins
 4. Amazonia
 5. Trees

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...