skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Valdes, Consuelo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing reality-based interfaces for experiential bio-design

Shaer, Orit ; Valdes, Consuelo ; Liu, Sirui ; Lu, Kara ; Chang, Kimberly ; Xu, Wendy ; Haddock, Traci ; Bhatia, Swapnil ; Densmore, Douglas ; Kincaid, Robert

Personal and Ubiquitous Computing, 2014, Vol.18(6), pp.1515-1532 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-013-0752-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing reality-based interfaces for experiential bio-design.(Report)

Shaer, Orit ; Valdes, Consuelo ; Liu, Sirui ; Lu, Kara ; Chang, Kimberly ; Xu, Wendy ; Haddock, Traci L. ; Bhatia, Swapnil ; Densmore, Douglas ; Kincaid, Robert

Personal and Ubiquitous Computing, 2014, Vol.18(6), p.1515(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; DOI: 10.1007/s00779-013-0752-1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

MoClo planner: Interactive visualization for Modular Cloning bio-design

Shaer, Orit ; Valdes, Consuelo ; Sirui Liu ; Lu, Kara ; Haddock, Traci L ; Bhatia, Swapnil ; Densmore, Douglas ; Kincaid, Robert

2013 IEEE Symposium on Biological Data Visualization (BioVis), October 2013, pp.57-64

E-ISBN: 9781479916580 ; E-ISBN: 1479916587 ; DOI: 10.1109/BioVis.2013.6664347

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...