skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Tomasello, Michael xóa Tác giả/ người sáng tác: Vaish, Amrisha xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do young children accept responsibility for the negative actions of ingroup members?(Report)

Over, Harriet ; Vaish, Amrisha ; Tomasello, Michael

Cognitive Development, 2016, Vol.40, p.24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-2014 ; DOI: 10.1016/j.cogdev.2016.08.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young Children Are Intrinsically Motivated to See Others Helped

Hepach, Robert ; Vaish, Amrisha ; Tomasello, Michael

Psychological Science, September 2012, Vol.23(9), pp.967-972 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-7976 ; E-ISSN: 1467-9280 ; DOI: 10.1177/0956797612440571

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relation between young children's physiological arousal and their motivation to help others

Hepach, Robert ; Vaish, Amrisha ; Müller, Katharina ; Tomasello, Michael

Neuropsychologia, 18 March 2019, Vol.126, pp.113-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3932 ; E-ISSN: 1873-3514 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2017.10.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young Children Selectively Avoid Helping People with Harmful Intentions

Vaish, Amrisha ; Carpenter, Malinda ; Tomasello, Michael

Child Development, 2010, Vol.81(6), p.1661 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel paradigms to measure variability of behavior in early childhood: posture, gaze, and pupil dilation

Hepach, Robert ; Vaish, Amrisha ; Tomasello, Michael

Frontiers in psychology, 2015, Vol.6, pp.858 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-1078 ; PMID: 26217246 Version:1 ; DOI: 10.3389/fpsyg.2015.00858

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toddlers’ intrinsic motivation to return help to their benefactor

Hepach, Robert ; Vaish, Amrisha ; Müller, Katharina ; Tomasello, Michael

Journal of Experimental Child Psychology [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0965 ; E-ISSN: 1096-0457 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2019.06.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vaish, A.
  2. Vaish, Amrisha
  3. Tomasello, M.
  4. Tomasello, Michael
  5. Hepach, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...