skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa Tác giả/ người sáng tác: Vaige, Laima xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Concept of Domestic Violence in Lithuania and the Aspect of Gender from the Perspective of International Law

Vaige, Laima

Socialiniu Mokslu Studijos, 2013, Vol.5(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20292236

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PREVENTION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN: GAPS IN NATIONAL LAW

Vaige, Laima ; Vaige, Laima

Jurisprudencija, 2016, Vol.23(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13926195

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Problematics of Recognition of Same-Sex Marriages Originating from Member States According to the EU Legal Regulation

Vaige, Laima

Socialiniu Mokslu Studijos, 2012, Vol.4(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20292236

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vaige, Laima

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...