skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: VNU Journal of Science: Legal Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Legal Document Control one of Basic Conditions to Protect and Ensure Human Right
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legal Document Control one of Basic Conditions to Protect and Ensure Human Right

Hoang, Thi Kim Que; Le, Thi Phuong Nga; VNU Journal of Science: Legal Studies

Hoang, T. K. Q., Le, T. P. N. (2019). Legal Document Control one of Basic Conditions to Protect and Ensure Human Right. VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 35, No. 2 (2019) 14-22; 2588-1167; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64773; https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls. 4201

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...