skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: VNU Journal of Science: Legal Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Protection of Human Rights of the Accused in the Process of Criminal Investigation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protection of Human Rights of the Accused in the Process of Criminal Investigation

Tran, Thi Thu Hien; VNU Journal of Science: Legal Studies

Tran, T. T. H. (2019). Protection of Human Rights of the Accused in the Process of Criminal Investigation. VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 35, No. 1 (2019) 27-42; 2588-1167; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64767; https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls. 4205

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tran, Thi Thu Hien

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...