skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Chủ đề: Bioinformatics xóa Tác giả/ người sáng tác: V. Loux xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The right part of the figure shows the results of the different bioinformatic methods applied to the sequence of MgsA

K. Bryson ; V. Loux ; R. Bossy ; P. Nicolas ; S. Chaillou ; M. van de Guchte ; S. Penaud ; E. Maguin ; M. Hoebeke ; P. Bessières ; J-F Gibrat

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.40997

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The right part of the figure shows the results of the different bioinformatic methods applied to the sequence of MgsA

K. Bryson ; V. Loux ; R. Bossy ; P. Nicolas ; S. Chaillou ; M. van de Guchte ; S. Penaud ; E. Maguin ; M. Hoebeke ; P. Bessières ; J-F Gibrat

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.40997.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.40997

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. K. Bryson
  2. V. Loux
  3. P. Nicolas
  4. S. Penaud
  5. J-F Gibrat

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...