skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1992đến2004 xóa Tác giả/ người sáng tác: Vũ Ngọc Diệp xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

APEC những thách thức và cơ hội : sách tham khảo

Trần Ngọc Hùng; Vũ Ngọc Diệp; Đinh Trọng Minh

H. : CTQG, 1997 - (337.1 APE 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vũ Ngọc Diệp
  2. Trần Ngọc Hùng
  3. Đinh Trọng Minh /

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...