skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Uziel, Liad xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Individual differences in the social facilitation effect: A review and meta-analysis

Uziel, Liad

Journal of Research in Personality, 2007, Vol.41(3), pp.579-601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-6566 ; E-ISSN: 1095-7251 ; DOI: 10.1016/j.jrp.2006.06.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life seems different with you around: Differential shifts in cognitive appraisal in the mere presence of others for neuroticism and impression management

Uziel, Liad

Personality and Individual Differences, January 2015, Vol.73, pp.39-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-8869 ; E-ISSN: 1873-3549 ; DOI: 10.1016/j.paid.2014.09.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Uziel, Liad
  2. Uziel, L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...