skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Democracy xóa Tác giả/ người sáng tác: Urbinati, Nadia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Republicanism after the French Revolution: The Case of Sismonde de Sismondi

Urbinati, Nadia

Journal of the History of Ideas, 1 January 2012, Vol.73(1), pp.95-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00225037 ; E-ISSN: 10863222

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competing for Liberty: The Republican Critique of Democracy

Urbinati, Nadia

The American Political Science Review, 1 August 2012, Vol.106(3), pp.607-621 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rousseau on the Risks of Representing the Sovereign

Urbinati, Nadia

Politische Vierteljahresschrift, 1 January 2012, Vol.53(4), pp.646-667 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323470 ; E-ISSN: 18622860

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...