skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Studies in Ethnicity and Nationalism xóa Tác giả/ người sáng tác: Unterreiner, Anne xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Registers to Repertoires of Identification in National Identity Discourses: A Comparative Study of Nationally Mixed People in France, Germany, and the United Kingdom

Unterreiner, Anne

Studies in Ethnicity and Nationalism, October 2015, Vol.15(2), pp.251-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12140

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Identity Construction of Nationally Mixed People: The Impact of Parental Transmission and Socialization Outside the Family

Unterreiner, Anne

Studies in Ethnicity and Nationalism, April 2017, Vol.17(1), pp.25-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12221

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Unterreiner, Anne
  2. Unterreiner, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...