skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài liệu chính phủ xóa Tác giả/ người sáng tác: University of Otago. Educational Assessment Research Unit xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music: assessment results 2008

Crooks, Terry ; Smith, Jeffrey K ; White, Jane ; Flockton, Lester; National Education Monitoring Project (N.Z.) (Corporate Author) ; University of Otago. Educational Assessment Research Unit (Corporate Author) ; New Zealand. Ministry of Education (Corporate Author)

ISBN: 1877182753 ; ISBN: 9781877182754

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music: assessment results 2004

Flockton, Lester ; Crooks, Terry ; Baker, Lee; National Education Monitoring Project (N.Z.) (Corporate Author) ; University of Otago. Educational Assessment Research Unit (Corporate Author) ; New Zealand. Ministry of Education (Corporate Author)

ISBN: 1877182532 ; ISBN: 9781877182532

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music: assessment results 2000

Flockton, Lester ; Crooks, Terry ; Baker, Lee; National Education Monitoring Project (N.Z.) (Corporate Author) ; University of Otago. Educational Assessment Research Unit (Corporate Author) ; New Zealand. Ministry of Education (Corporate Author)

ISBN: 1877182265 ; ISBN: 9781877182266

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...