skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Componente Editor & Analizador SPL-SQL de karat

Dueñas Ruiz, Daniel ; Universitat Autònoma De Barcelona. Escola Universitària D'Informàtica; Pons, Jordi,

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulador de rendimiento Stress Tester

Moreso Ventura, Albert ; Universitat Autònoma De Barcelona. Escola Universitària D'Informàtica; Pons, Jordi,

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...