skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Quaternary Science Reviews xóa Tác giả/ người sáng tác: Universidad de Antioquia, Departamento de Antropologia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early and Middle Holocene evidence for plant use and cultivation in the Middle Cauca River Basin, Cordillera Central (Colombia)

Aceituno, Francisco J ; Loaiza, Nicolás

Quaternary Science Reviews, 15 February 2014, Vol.86, pp.49-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-3791 ; E-ISSN: 1873-457X ; DOI: 10.1016/j.quascirev.2013.12.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Loaiza, Nicolas
  2. Aceituno, Francisco J
  3. Loaiza, N
  4. Loaiza, Nicolás
  5. Aceituno, Fj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...