skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Tác giả/ người sáng tác: Umiltà, Carlo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of stimulus and response feature overlap in between-task logical recoding

Treccani, Barbara ; Ronconi, Luca ; Umiltà, Carlo

Psychological research, January 2017, Vol.81(1), pp.157-167 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1430-2772 ; PMID: 26645824 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00426-015-0728-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Living on the edge: strategic and instructed slowing in the stop signal task

Sella, Francesco ; Bonato, Mario ; Cutini, Simone ; Umiltà, Carlo

Psychological Research, Mar 2013, pp.204-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03400727 ; E-ISSN: 14302772 ; DOI: 10.1007/s00426-012-0419-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sequential modulation of (bottom-up) response activation and inhibition in a response conflict task: a single-pulse transcranial magnetic stimulation study

Treccani, Barbara ; Cona, Giorgia ; Milanese, Nadia ; Umiltà, Carlo

Psychological research, July 2018, Vol.82(4), pp.771-786 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1430-2772 ; PMID: 28393259 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00426-017-0863-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Right-left prevalence with task-irrelevant spatial codes

Rubichi, Sandro ; Nicoletti, Roberto ; Umiltà, Carlo

Psychological Research, Jan 2005, pp.167-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03400727 ; E-ISSN: 14302772 ; DOI: 10.1007/s00426-003-0168-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-modal re-mapping influences the Simon effect

Tagliabue, Mariaelena ; Zorzi, Marco ; Umilta, Carlo

Memory & Cognition, Jan 2002, Vol.30(1), pp.18-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090502X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Location and shape in inhibition of return

Riggio, Lucia ; Patteri, Ilaria ; Umiltà, Carlo

Psychological Research, Feb 2004, Vol.68(1), pp.41-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03400727 ; DOI: 10.1007/s00426-003-0136-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibitory and facilitatory effects of cue onset and offset

Riggio, L ; Bello, A ; Umiltà, C

Psychological research, 1998, Vol.61(2), pp.107-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0727 ; PMID: 9689907 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Umiltà, Carlo
  2. Umilta, C
  3. Umilta, Carlo
  4. Treccani, Barbara
  5. Riggio, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...