skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Ulrichsen, Kristian Coates xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign policy in Iran and Saudi Arabia: economics and diplomacy in the Middle East. By Robert Mason

Ulrichsen, Kristian Coates

International Affairs, March 2016, Vol.92(2), pp.485-486 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.12581

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States and Jordan: Middle East diplomacy during the Cold War. By Clea Lutz Hupp

Ulrichsen, Kristian Coates

International Affairs, May 2015, Vol.91(3), pp.661-662 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.12317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE GEOPOLITICS OF INSECURITY IN THE HORN OF AFRICA AND THE ARABIAN PENINSULA

Ulrichsen, Kristian

Middle East Policy, Summer 2011, Vol.18(2), pp.120-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/j.1475-4967.2011.00490.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ulrichsen, Kc
  2. Ulrichsen, Kristian Coates
  3. Ulrichsen, Kristian
  4. Hupp, Clea

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...