skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Tác giả/ người sáng tác: Ulasiuk, Iryna xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

osce High Commissioner on National Minorities on the Use of Languages in Relations with the Public Administration, and on the Supervision and Enforcement of Linguistic Requirements

Ulasiuk, Iryna ; Hadirca, Laurentiu

International Journal on Minority and Group Rights, April 2016, Vol.23(2), pp.237-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-02302001

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language Rights in Relations with Public Administration: European Perspectives

Ulasiuk, Iryna

International Journal on Minority and Group Rights, 2011, Vol.18(1), pp.93-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181111X550996

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Analysis of Legal Guarantees of Educational Rights of National Minorities and Migrants in Europe

Ulasiuk, Iryna

International Journal on Minority and Group Rights, October 2014, Vol.21(4), pp.469-496 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-02104002

Toàn văn sẵn có

4
Comparative Analysis of Legal Guarantees of Educational Rights of National Minorities and Migrants in Europe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Analysis of Legal Guarantees of Educational Rights of National Minorities and Migrants in Europe

Ulasiuk, Iryna

International Journal on Minority and Group Rights, 10/18/2014, Vol.21(4), pp.469-496 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/15718115-02104002

Toàn văn sẵn có

5
Language Rights in Relations with Public Administration: European Perspectives
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language Rights in Relations with Public Administration: European Perspectives

Ulasiuk, Iryna

International Journal on Minority and Group Rights, 01/01/2011, Vol.18(1), pp.93-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/157181111X550996

Toàn văn sẵn có

6
OSCE High Commissioner on National Minorities on the Use of Languages in Relations with the Public Administration, and on the Supervision and Enforcement of Linguistic Requirements
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OSCE High Commissioner on National Minorities on the Use of Languages in Relations with the Public Administration, and on the Supervision and Enforcement of Linguistic Requirements

Ulasiuk, Iryna ; Hadirca, Laurentiu

International Journal on Minority and Group Rights, 05/19/2016, Vol.23(2), pp.237-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/15718115-02302001

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legal protection of linguistic diversity in Russia: past and present

Ulasiuk, Iryna

Journal of Multilingual and Multicultural Development, 01 February 2011, Vol.32(1), p.71-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-4632 ; E-ISSN: 1747-7557 ; DOI: 10.1080/01434632.2010.536237

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Can Migration Policymakers Learn From Legal Frameworks on National Minorities? National Minorities and Migration in Armenia and Belarus

Ulasiuk, Iryna

International Migration, October 2014, Vol.52(5), pp.68-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7985 ; E-ISSN: 1468-2435 ; DOI: 10.1111/imig.12129

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Activities of the OSCE High Commissioner on National Minorities: January 2014 to December 2014

Ulasiuk, Iryna ; Hadirca, Laurentiu ; Romans, William

European Yearbook of Minority Issues Online, May 2016, Vol.13(1), pp.283-299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: 10.1163/22116117_01301014

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...