skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Tác giả/ người sáng tác: Uberti Alessandro xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOSTEGNO RIGIDO CON PIANO ROTANTE ADATTO PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI E CARTELLONI PUBBLICITARI

Uberti Alessandro

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CARTELLONE PUBBLICITARIO SEMOVENTE

Uberti Alessandro

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CARTELLONE PUBBLICITARIO SEMOVENTE

Uberti Alessandro

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CARTELLONE PUBBLICITARIO SEMOVENTE

Uberti Alessandro

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOSTEGNO RIGIDO CON PIANO ROTANTE ADATTO PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI E CARTELLONI PUBBLICITARI

Uberti Alessandro

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ATTREZZATURA AD ALTEZZA RIDUCIBILE PER L'ESPOSIZIONE DI UNO O PIU' CARTELLI PUBBLICITARI SU AUTOVEICOLI INDUSTRIALE

Gheda Guido ; Uberti Alessandro

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Uberti Alessandro
  2. Gheda Guido

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...