skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Năm xuất bản: Sau 2008 xóa Tác giả/ người sáng tác: Turnell, Sean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Fiery Dragons: Banks, Moneylenders and Microfinance in Burma
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiery Dragons: Banks, Moneylenders and Microfinance in Burma

Turnell, Sean; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

NIAS Monographs

ISBN: 9788776940409 ; ISBN: 9788776940416 ; ISBN: 8776940403 ; ISBN: 8776940411

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...