skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Nhan đề tạp chí: J. Mater. Sci. xóa Chủ đề: AL, Aluminum Base Alloys xóa Tác giả/ người sáng tác: Turmezey, T xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hardening mechanisms in Al-Sc alloys

Torma, T. ; Kovács-Csetényi, E. ; Turmezey, T. ; Ungár, T. ; Kovács, I.

Journal of Materials Science, 1989, Vol.24(11), pp.3924-3927 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01168955

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superplasticity of aluminium alloys grain-refined by zirconium

Juhász, A. ; Chinh, N. ; Tasnádi, P. ; Kovács, I. ; Turmezey, T.

Journal of Materials Science, 1987, Vol.22(1), pp.137-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01160562

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermetallic phases in the aluminium-side corner of the AlFeSi-alloy system

Stefániay, V. ; Griger, Á. ; Turmezey, T.

Journal of Materials Science, 1987, Vol.22(2), pp.539-546 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01160766

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Turmezey, T
  2. Kovács, I.
  3. Kov�Cs, I.
  4. Kovacs, I.
  5. Griger, Á.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...