skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Năm xuất bản: 2004đến2012 xóa Tác giả/ người sáng tác: Turak, Fatma xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sorption of Pb(II) and Zn(II) Ions from Aqueous Solution by Tannin Resins
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorption of Pb(II) and Zn(II) Ions from Aqueous Solution by Tannin Resins

Turak, Fatma ; Turhan, Kadir ; Özgür, Mahmure Üstün; Şener, Bilge (Editor)

Innovations in Chemical Biology, pp.277-283

ISBN: 9781402069543 ; ISBN: 1402069545 ; E-ISBN: 9781402069550 ; E-ISBN: 1402069553 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-6955-0_29

Toàn văn sẵn có

2
Sorption of Zn(II) and Pb(II) Ions by a New Resin Synthesized from Sumac Tannin and Gelatin
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorption of Zn(II) and Pb(II) Ions by a New Resin Synthesized from Sumac Tannin and Gelatin

Turhan, Kadir ; Turak, Fatma ; Özgür, Mahmure Üstün; Şener, Bilge (Editor)

Innovations in Chemical Biology, pp.253-260

ISBN: 9781402069543 ; ISBN: 1402069545 ; E-ISBN: 9781402069550 ; E-ISBN: 1402069553 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-6955-0_26

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Chủ đề 

 1. Heavy Metals  (1)
 2. Biomaterial  (1)
 3. Sumac  (1)
 4. Biomaterials  (1)
 5. Sorption  (1)
 6. Gelatin  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Şener, Bilge
 2. Özgür, Mahmure Üstün
 3. Turhan, Kadir
 4. Turak, Fatma

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...