skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Economics xóa Tác giả/ người sáng tác: Tucker, Catherine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Search Engine Advertising: Channel Substitution When Pricing Ads to Context

Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine

Management Science, Mar 2011, Vol.57(3), pp.458-470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251909 ; E-ISSN: 15265501

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online Display Advertising: Targeting and Obtrusiveness

Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine

Marketing Science, May/Jun 2011, Vol.30(3), pp.389-404,562,564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07322399 ; E-ISSN: 1526548X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implications of "Online Display Advertising: Targeting and Obtrusiveness"

Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine

Marketing Science, May/Jun 2011, Vol.30(3), pp.413-415,562,564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07322399 ; E-ISSN: 1526548X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growing Two-Sided Networks by Advertising the User Base: A Field Experiment

Tucker, Catherine ; Zhang, Juanjuan

Marketing Science, Sep/Oct 2010, pp.805-814,961 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07322399 ; E-ISSN: 1526548X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shifts in Privacy Concerns

Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine

The American Economic Review, May 2012, Vol.102(3), pp.349-353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282 ; E-ISSN: 19447981 ; DOI: 10.1257/aer.102.3.349

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Does the Use of Trademarks by Third-Party Sellers Affect Online Search?

Chiou, Lesley ; Tucker, Catherine

Marketing Science, Sep/Oct 2012, Vol.31(5), pp.819-837,870,872 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07322399 ; E-ISSN: 1526548X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stuck in the Adoption Funnel: The Effect of Interruptions in the Adoption Process on Usage

Lambrecht, Anja ; Seim, Katja ; Tucker, Catherine

Marketing Science, Mar/Apr 2011, Vol.30(2), pp.355-367,386-387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07322399 ; E-ISSN: 1526548X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying Formal and Informal Influence in Technology Adoption with Network Externalities

Tucker, Catherine

Management Science, Dec 2008, Vol.54(12), pp.2024-2038 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251909 ; E-ISSN: 15265501

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...