skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản IEEE Transactions on Software Engineering xóa Tất cả các phiên bản Tortora, G xóa Tất cả các phiên bản Tucci, M. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantics-based inference algorithms for adaptive visual environments

Ferrucci, Filomena ; Tortora, Genoveffa ; Tucci, Maurizio ; Vitiello, Giuliana

IEEE Transactions on Software Engineering, Oct 1996, Vol.22(10), pp.730-750 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/32.544351

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automating Visual Language Generation

Crimi, C ; Guercio, A ; Pacini, G ; Tortora, G ; Tucci, M

IEEE Transactions on Software Engineering, Oct 1990, Vol.16(10), pp.1122-1135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/32.60293

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tortora, G
  2. Tucci, Maurizio
  3. Tortora, Genoveffa
  4. Tucci, M
  5. Pacini, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...