skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Tác giả/ người sáng tác: Tubino, Riccardo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Structural and Optical Properties of Conjugated Molecules in Perhydrotriphenylene (PHTP) and in Other Channel-Forming Inclusion Compounds-Chapter 5
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and Optical Properties of Conjugated Molecules in Perhydrotriphenylene (PHTP) and in Other Channel-Forming Inclusion Compounds-Chapter 5

Botta, Chiara ; Ferro, Dino R. ; Di Silvestro, Giuseppe ; Tubino, Riccardo

Supramolecular Photosensitive and Electroactive Materials, Chapter 5, pp.439-524

ISBN: 978-0-12-513904-5 ; DOI: 10.1016/B978-012513904-5/50007-7

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Di Silvestro, Giuseppe
  2. Botta, Chiara
  3. Tubino, Riccardo
  4. Ferro, Dino R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...