skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa Năm xuất bản: 2010đến2015 xóa Tác giả/ người sáng tác: Tshishonga, Ndwakhulu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of neo-liberalism on water and sanitation provision in the informal settlements: Towards the re-enforcement of gendered roles or democratic emancipation?

Tshishonga, Ndwakhulu ; Mafema, Eve D

Agenda, 01 June 2011, Vol.25(2), pp.54-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1013-0950 ; E-ISSN: 2158-978X ; DOI: 10.1080/10130950.2011.575997

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mafema, Eve D
  2. Tshishonga, Ndwakhulu
  3. Mafema, Eve

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...