skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Cements xóa Tác giả/ người sáng tác: Tsakiridis, P.E xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utilization of steel slag for Portland cement clinker production

Tsakiridis, P E ; Papadimitriou, G D ; Tsivilis, S ; Koroneos, C

Journal of hazardous materials, 01 April 2008, Vol.152(2), pp.805-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; PMID: 17869414 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Red mud addition in the raw meal for the production of Portland cement clinker

Tsakiridis, P E ; Agatzini-Leonardou, S ; Oustadakis, P

Journal of hazardous materials, 10 December 2004, Vol.116(1-2), pp.103-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; PMID: 15561368 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examination of the jarosite-alunite precipitate addition in the raw meal for the production of sulfoaluminate cement clinker

Katsioti, M ; Tsakiridis, P E ; Leonardou-Agatzini, S ; Oustadakis, P

Journal of hazardous materials, 17 April 2006, Vol.131(1-3), pp.187-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; PMID: 16223566 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tsakiridis, P.E.
  2. Tsakiridis, P. E.
  3. Tsakiridis, Pe
  4. Oustadakis, P.
  5. Papadimitriou, G. D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...