skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Czech xóa Tất cả các phiên bản Trusinová, Romana xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vek jako zdroj sociální identity*/Age as a Source of Social Identity

Trusinová, Romana

Sociologicky Casopis, 2012, Vol.48(1), pp.131-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380288

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Trusinová, R.
  2. Romana Trusinová
  3. Trusinová, Romana
  4. Šlesingerová, Eva

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...