skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Truong, Hong HIeu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Dimethyl 2-[ 23-oxo-22,24-diphenyl-8,11,14-trioxa-25-azatetracyclo[19.3.1.0(2,7).0(15,20)]pentacosa-2,4,6,15(20),16,18-hexaen-25-yl]but-2-enedioate
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dimethyl 2-[ 23-oxo-22,24-diphenyl-8,11,14-trioxa-25-azatetracyclo[19.3.1.0(2,7).0(15,20)]pentacosa-2,4,6,15(20),16,18-hexaen-25-yl]but-2-enedioate

Le,Tuan Anh; Truong, Hong Hieu; Soldatenkov, Anatoly T.; Soldatova, Svetlana A.; Khrustalev, Victor N.

ISIKNOWLEDGE; 2056-9890; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27111

Truy cập trực tuyến

2
(2E,25E)-11,14,17,33,36,39,42-Heptaoxapentacyclo[41.4.0.0 5,10.018,23.027,32]-heptatetraconta-1(43),2, 5(10),6,8,18,-20,22,25,27,29,31,44,46-tetradecaene-4,24-dione
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

(2E,25E)-11,14,17,33,36,39,42-Heptaoxapentacyclo[41.4.0.0 5,10.018,23.027,32]-heptatetraconta-1(43),2, 5(10),6,8,18,-20,22,25,27,29,31,44,46-tetradecaene-4,24-dione

Le, Tuan Anh; Truong, Hong Hieu; Soldatenkov, Anatoly T.

1600-5368; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30062

Truy cập trực tuyến

3
Ethyl 23-benzyl-8,11,14-trioxa-23,28,29-triazapentacyclo[19.7.1.0 2,7.015,20.022,27]nonacosa-2,4,6,15(20),16,18, 21,26-octaene-26-carboxylate
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethyl 23-benzyl-8,11,14-trioxa-23,28,29-triazapentacyclo[19.7.1.0 2,7.015,20.022,27]nonacosa-2,4,6,15(20),16,18, 21,26-octaene-26-carboxylate

Truong, Hong Hieu; Le, Tuan Anh; Soldatenkov, Anatoly T.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26965

Truy cập trực tuyến

4
Dimethyl 2-[22,24-dimethyl-23-oxo-8,11,14-trioxa-25-azatetracyclo-[19.3.1. 02,7.015,20]pentacosa-2,4,6,15(20),16,18-hexaen-25-yl]but- 2-enedioate
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dimethyl 2-[22,24-dimethyl-23-oxo-8,11,14-trioxa-25-azatetracyclo-[19.3.1. 02,7.015,20]pentacosa-2,4,6,15(20),16,18-hexaen-25-yl]but- 2-enedioate

Le, Tuan Anh; Truong, Hong Hieu; Soldatenkov, Anatoly T.; Kolyadina, Nadezhda M.; Khrustalev, Victor N.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30105

Truy cập trực tuyến

5
Dimethyl 2-[23-oxo-22,24-diphenyl-8,11,14-trioxa-25-azatetracyclo-[19.3.1. 02,7.015,20]pentacosa-2,4,6,15(20),16,18-hexaen-25-yl]- but-2-enedioate
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dimethyl 2-[23-oxo-22,24-diphenyl-8,11,14-trioxa-25-azatetracyclo-[19.3.1. 02,7.015,20]pentacosa-2,4,6,15(20),16,18-hexaen-25-yl]- but-2-enedioate

Le, Tuan Anh; Truong, Hong Hieu; Soldatenkov, Anatoly T.; Soldatova, Svetlana A.; Khrustalev, Victor N.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30479

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...