skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Tribe, John xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tourism knowledge: A robust, adaptable system (reply to Isaac and Platenkamp)

Tribe, John ; Liburd, Janne J.

Annals of Tourism Research, 2017, Vol.63, p.226(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; DOI: 10.1016/j.annals.2017.01.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating and curating tourism knowledge.(Report)

Tribe, John

Annals of Tourism Research, 2018, Vol.73, p.14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; DOI: 10.1016/j.annals.2018.08.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOURISM: A SITE OF RESISTANCE STRATEGIES OF INDIVIDUALS WITH A DISABILITY

Eichhorn, Victoria ; Miller, Graham ; Tribe, John

Annals of Tourism Research, Oct, 2013, Vol.43, p.578(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Not such smart tourism? The concept of e-lienation.(Report)

Tribe, John ; Mkono, Muchazondida

Annals of Tourism Research, 2017, Vol.66, p.105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; DOI: 10.1016/j.annals.2017.07.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mess and method: Using ANT in tourism research

Beard, Lynn ; Scarles, Caroline ; Tribe, John

Annals of Tourism Research, 2016, Vol.60, p.97(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; DOI: 10.1016/j.annals.2016.06.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tourism knowledge system

Tribe, John ; Liburd, Janne J.

Annals of Tourism Research, 2016, Vol.57, p.44(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; DOI: 10.1016/j.annals.2015.11.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRIBES, TERRITORIES AND NETWORKS IN THE TOURISM ACADEMY

Tribe, John

Annals of Tourism Research, Jan, 2010, Vol.37(1), p.7(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annals: 40–40 vision

Xiao, Honggen ; Jafari, Jafar ; Cloke, Paul ; Tribe, John

Annals of Tourism Research, January 2013, Vol.40, pp.352-385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; E-ISSN: 1873-7722 ; DOI: 10.1016/j.annals.2012.10.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harmony rules in Chinese backpacker groups.(Report)

Cai, Wenjie ; Cohen, Scott A. ; Tribe, John

Annals of Tourism Research, 2019, Vol.75, p.120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; DOI: 10.1016/j.annals.2018.12.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading Tourism Education

Ayikoru, Maureen ; Tribe, John ; Airey, David

Annals of Tourism Research, April, 2009, Vol.36(2), p.191(31) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lecturers' perceptions on the student voice on quality in tourism higher education in Brazil/Percepções de docentes sobre a voz dos estudantes em relação à qualidade no ensino superior em turismo no Brasil/Percepciones de docentes sobre la voz de los estudiantes con respecto a la calidad en la educación...

Leal, Sérgio ; Tribe, John ; de Holanda, Luciana

Revista Turismo em Análise, Aug 2013, pp.459-478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01035541 ; E-ISSN: 19844867

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The truth about tourism

Tribe, John

Annals of Tourism Research, April, 2006, Vol.33(2), p.360(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of tourism research

Brauer, Rene ; Dymitrow, Mirek ; Tribe, John

Annals of Tourism Research, July 2019, Vol.77, pp.64-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; E-ISSN: 1873-7722 ; DOI: 10.1016/j.annals.2019.05.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balancing the Vocational: The Theory and Practice of Liberal Education in Tourism

Tribe, John

Tourism and Hospitality Research, April 2000, Vol.2(1), pp.8-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1467-3584 ; E-ISSN: 1742-9692 ; DOI: 10.1177/146735840000200106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RESEARCH TRENDS AND IMPERATIVES IN TOURISM EDUCATION

Tribe, John

Acta Turistica, 2002, pp.61-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03534316 ; E-ISSN: 18486061

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An eclectic agenda for Tourism and Hospitality Research

Holmes, Kirsten ; Jones, Peter ; Lockwood, Andrew ; Miller, Graham ; Scarles, Caroline ; Szivas, Edith ; Tribe, John

Tourism and Hospitality Research, Nov 2006, pp.76-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14673584 ; E-ISSN: 17429692 ; DOI: 10.1057/palgrave.thr.6050035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (2)
 2. 2006đến2009  (3)
 3. 2010đến2015  (4)
 4. 2016đến2018  (5)
 5. Sau 2018  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tribe, John
 2. Tribe, J
 3. Liburd, Janne J.
 4. Scarles, Caroline
 5. Miller, Graham

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...