skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Tác giả/ người sáng tác: Triandafyllidou, Anna xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
European immigration a sourcebook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European immigration a sourcebook

Anna Triandafyllidou ; Ruby Gropas;; Triantaphyllidu, Anna ; Gropas, Ruby

ISBN: 9781409453635 ; E-ISBN: 9781409453642 ; E-ISBN: 9781472404725

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Irregular migration in Europe myths and realities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irregular migration in Europe myths and realities

Anna Triandafyllidou;; Triantaphyllidu, Anna

ISBN: 9780754678861 ; E-ISBN: 9780754697558

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. ECONIS (ZBW)  (2)
  2. Dawsonera  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Triandafyllidou, Anna
  2. Anna Triandafyllidou
  3. Anna Triandafyllidou/Ruby Gropas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...