skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Triệu Khánh Toàn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on Conceptual Metaphor in Economic Reports in the New York Times from the Perspective of Cognitive Linguistics = Nghiên cứu ẩn dụ ý niệm trong các bài báo về kinh tế trên tạp chí New York times dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận. M.A. Thesis Linguistics: 60220201

Triệu Khánh Toàn; Phạm Thị Thanh Thùy

H. : University of Languages and International Studies, 2016 - (428.2 TR-T 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Triệu Khánh Toàn
  2. Phạm Thị Thanh Thùy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...