skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Tác giả/ người sáng tác: Trevor Hold xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Holst: Piano Quintet in A Minor Wind Quintet in A Flat
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Holst: Piano Quintet in A Minor Wind Quintet in A Flat

Hold, Trevor ; Quintet, Elysian Wind ; Goldstone, Anthony ; Quartet, Mccapra ; Parkin, Eric ; City of London Sinfonia, Eric ; Hickox, Eric

The Musical Times, 01/1993, Vol.134(1799), p.42

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1002642

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hickox, Eric
  2. Goldstone, Anthony
  3. Parkin, Eric
  4. Quartet, Mccapra
  5. Hold, Trevor

theo chủ đề:

  1. Music

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...